×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE ULAŞIM
×
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER  
           
  ZORUNLU DERSLER      
Dersin Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS Önkoşul
PSI 101 International Relations-I Uluslararası İlişkiler-I 303 6  
PSI 102 International Relations-II Uluslararası İlişkiler-II 303 6 PSI 101
PSI 104 Political Science-II Siyaset Bilimi-II 303 6 PSI 103
PSI 103 Political Science-I Siyaset Bilimi-I 303 6  
SOC 102 Introduction to Sociology Sosyolojiye Giriş 303 5  
PSI 201 Diplomatic History-I Diplomasi Tarihi-I 303 6  
PSI 203 Turkish Politics-I Türkiye Siyaseti-I 303 6  
PSI 205 History of Political Thought Siyasi Düşünce Tarihi 303 6  
PSI 202 Diplomatic History-II Diplomasi Tarihi-II 303 6 PSI 201
PSI 204 Turkish Politics-II Türkiye Siyaseti-II 303 6 PSI 203
PSI 301 Turkish Foreign Policy-I Türk Dış Politikası-I 303 6  
PSI 303 International Relations Theory Uluslararası İlişkiler Teorileri 303 6  
PSI 308 International Organizations Uluslararası Örgütler 303 6  
PSI 310 Political Theory Siyasal Teori 303 6  
PSI 302 Turkish Foreign Policy-II Türk Dış Politikası-II 303 6 PSI 301
PSI 401 European Integration Avrupa Bütünleşmesi 303 6  
PSI 403 American Policy and Foreign Policy Amerika’da Siyaset ve Dış Politika 303 6  
PSI 405 International Political Economy Uluslararası Politik Ekonomi 303 6  
PSI 408 Politics in the Middle East Orta Doğu’da Siyaset 303 6  
PSI 436 Comparative Politics Karşılaştırmalı Siyaset 303 6  
PSI 412 Political Sociology Siyaset Sosyolojisi 303 6  
           
  SEÇMELİ DERSLER      
Dersin Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS Önkoşul
PSI 305 Comparative Foreign Policy Analysis Karşılaştırmalı Dış Politika Analizi 303 6  
PSI 311 Comparative State and Democracy Karşılaştırmalı Devlet ve Demokrasi 303 6  
PSI 313 Bureaucracy Bürokrasi 303 6  
PSI 314 Russian Politics and Foreign Policy Rusya’da Siyaset ve Dış Politika 303 6  
PSI 317 Globalization and the Post Modern Condition Küreselleşme ve Post Modern Durum 303 6  
PSI 318  Geopolitics Jeopolitik 303 6  
PSI 319 Balkan Politics Balkanlarda Siyaset 303 6  
PSI 321 Gender and Society Toplumsal Cinsiyet ve Toplum 303 6  
PSI 322 Enviromental Politics Çevre Politikası 303 6  
PSI 324 Culture and Politics Kültür ve Siyaset 303 6  
PSI 329 Cinema and Politics Sinema ve Siyaset 303 6  
PSI 330 International Security Uluslararası Güvenlik 303 6  
PSI 406 Issues in World Politics Dünya Siyasetinde Sorunlar 303 6  
PSI 410 Euro-Asian Politics Avrasya’da Siyaset 303 6  
PSI 414 Politics in Developing World Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset 303 6  
PSI 420 Politics of Emotions Duyguların Siyaseti 303 6  
PSI 421 Issues in Turkish Politics Türk Siyasetinde Sorunlar 303 6  
PSI 422 Issiues in Turkish Foreign Policy Türk Dış Politikasında Sorunlar 303 6  
PSI 424 Turkish Administrative History Türk İdari Tarihi 303 6  
PSI 427 The Ottoman Empire in 19’s Century 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu 303 6  
PSI 428 Selected Topics in History of Political Theory Siyasi Düşünceler Tarihinde Seçme Konular 303 6  
PSI 433 US Foreign Policy in the Middles East ABD’nin Orta Doğu Politikası 303 6  
PSI 434 Politics of Science and Technology Bilim ve Teknoloji Politikaları 303 6  

 

BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ  
           
  ZORUNLU DERSLER      
Dersin Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS Önkoşul
BAF 101                        Fundamentals of Banking                 Bankacılığın Temelleri                      303 6  
BAF 203                        Banking Transactions Bankacılığın İşlemleri 303 5  
BAF 211 Introduction to Data Analysis Veri Analizine Giriş 303 6  
BAF 206 Computer Applications in Finance Finansta Bilgisayar Uygulamaları 303 6  
BAF 307 Financial Markets and Instruments Finansal Piyasalar ve Araçlar 303 5  
BAF 303 Money, Banking and Credits Para, Banka ve Krediler 303 5  
BAF 305 Portfolia Analysis Portföy Analizi 303 6  
BAF 309 Financial Econometrics-I Finansal Ekonometri-I 303 6  
BAF 415 Banking Law Bankacılık Hukuku 303 5  
BAF 304 Banking Accounting (T) Banka Muhasebesi 303 5  
BAF 306 Financial Statement Analysis Mali Tablolar Analizi 303 5  
BAF 310 Financial Econometrics-I Finansal Ekonometri-II 303 6  
BAF 401 Technical Analysis Teknik Analiz 303 5  
BAF 403 Working Capital Management Çalışma Sermayesi Yönetimi 303 5  
BAF 405 Capital Budgeting Sermaye Bütçelemesi 303 5  
BAF 425 CRM and Data Mining for Financial Services Finansal Hizmetler için CRM ve Veri Madenciliği 303 5  
BAF 402 International Finance Uluslararası Finans 303 5  
BAF 432 Finance Seminers  Finans Seminerleri 303 5  
           
  SEÇMELİ DERSLER      
Dersin Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS Önkoşul
BAF 404 Financial Crisis Finansal Krizler 303 5  
BAF 406 Behavioral Finance Davranışsal Finans 303 5  
BAF 410 Special Topics in Finance Finansta Özel Konular 303 5  
BAF 412 Firm Valuation Firma Değerlemesi 303 5  
BAF 413 Market Indicators and Signals Piyasa Göstergeleri ve Sinyalleri 303 5  
BAF 416 Portfolio Game (T) Portföy Oyunu 303 5  
BAF 417 Principles and Practice of Insurance Sigortacılık Prensipleri ve Uygulamaları 303 5  
BAF 418 Real Estate Finance and Investment Gayrimenkul Finansmanı ve Yatırımları 303 5  
BAF 419 Special Topics in Banking Bankacılıkta Özel Konular 303 5  
BAF 420 Financial Derivatives Finansal Türevler 303 5  
BAF 421 Asset, Liability Management Aktif, Pasif Yönetimi 303 5  

 

İŞLETME BÖLÜMÜ
 
            ZORUNLU DERSLER      
Dersin Kodu                      Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı    Kredi    AKTS     Önkoşul
MAN 103 Introduction to Behavioral Sciences Davranış Bilimlerine Giriş 303 5  
MAN 211 Organizational Behavioral Örgütsel Davranış 303 5  
MAN 206 Organizational Management İşlemler Yönetimi 303 5 INTT 320
MAN 212 Organization Theory Örgüt Kuramı 303 5  
MAN 317 Managerial Economics  İşletme Ekonomisi 303 6  
MAN 306  Business Finance-II İşletme Finansmanı-II 303 6 INTT 204
MAN 308  Human Resources Management İnsan Kaynakları Yönetimi 303 6  
MAN 445 Data Analytics for Business İşletmeler için Veri Analitiği 303 5 INTT 320
MAN 404  Strategic Management Stratejik Yönetim 303 5  
           
                                                                     SEÇMELİ DERSLER        
Dersin Kodu                      Dersin İngilizce Adı            Dersin Türkçe Adı     Kredi      AKTS      Önkoşul
MAN 311 Managerial Accounting  Yönetim Muhasebesi 303 5 MAN 201-MAN 202
MAN 332 Statistical Applications for Business İşletmeler için İstatistiki Uygulamalar 303 5 STAT 201-STAT 202
MAN 406 Project Management Proje Yönetimi 303 5  
MAN 410  Auditing  Denetim 303 5  
MAN 411  Business Forecasting Tahmin Yöntemleri 303 5  
MAN 412 Turkish Capital Markets and Stock Exchange Türk Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası 303 5  
MAN 414  Marketing Models and Decisions Pazarlama Modelleri ve Kararları 303 5 MAN 307
MAN 415 Cost Accounting  Maliyet Muhasebesi 303 5 MAN 201-MAN 202
MAN 417 Business Games and Simulations İşletme Oyunları ve Simülasyonları 303 5  
MAN 419 Applications in Management Science Yönetim Bilimi Uygulamaları 303 5  
MAN 420 Small Business Management Küçük İşletme Yönetimi 303 5  
MAN 421 Total Quality Management Toplam Kalite Yönetimi 303 5  
MAN 423 Entrepreneurship Girişimcilik 303 5  
MAN 424 Leadership Liderlik 303 5  
MAN 426 Brand Management  Marka Yönetimi 303 5 MAN 307
MAN 427 Advertising Management  Reklam Yönetimi  303 5 MAN 307
MAN 428  Managing Innovation Processes İnovasyon Süreçleri Yönetimi 303 5  
MAN 434 Retail Marketing Perakende Pazarlaması 303 5 MAN 307
MAN 435 Transnational Management Ulusötesi Yönetim 303 5  
MAN 436 Consumer Behavior Research Tüketici Davranışı Araştırması 303 5  
MAN 437 Competition in Business İşletmelerde Rekabet 303 5  
MAN 438 International Financial Reporting  Standards Uluslararası  Finansal Raporlama Standartları 303 5  
MAN 439 Services Marketing Hizmet Pazarlaması 303 5 MAN 307

 

                                                                                İKTİSAT BÖLÜMÜ
 
           ZORUNLU DERSLER
Dersin Kodu       Dersin İngilizce Adı    Dersin Türkçe Adı    Kredi     AKTS Önkoşul
ECON 305 Money and Banking  Para ve Banka 303 7  
ECON 311 Econometrics-I Ekonometri-I 223 7  
ECON 320 Fiscal Policy and Public Finance Maliye Politikası ve Kamu Maliyesi 303 7  
ECON 312 Econometrics- II Ekonometri-II 223 7 ECON 311
ECON 407 Turkish Economy Türkiye Ekonomisi 303 7  
 SEÇMELİ DERSLER
Dersin Kodu                       Dersin İngilizce Adı          Dersin Türkçe Adı     Kredi     AKTS Önkoşul
ECON 204 Economy History İktisat Tarihi 303 5  
ECON 316 Financial Economics Finansal Ekonomi 303 5  
ECON 403 Development Economics Kalkınma İktisadı 303 5  
ECON 411 Industrial Organization Endüstriyel Organizasyon 303 5  
ECON 413  Agricultural Economics Tarım Ekonomisi 303 5  
ECON 414 Labor Economics Çalışma Ekonomisi 303 5  
ECON 415 Competion Policy and Regulation Rekabet Politikası ve Regülasyon 303 5  
ECON 416 Financial Markets Finansal Piyasalar 303 5  
ECON 418 Turkish Tax System Türk Vergi Sistemi 303 5  
ECON 420 Urban Economics Kent Ekonomisi 303 5  
ECON 428 Economics of Innovation and Knowledge İnovasyon ve Bilgi Ekonomisi 303 5  
ECON 436 Inroduction to Econometric Growth Ekonometrik Büyümeye Giriş 303 5  
ECON 437 Energy Economics Enerji İktisadı 303 5  
ECON 438 Health Economics Sağlık Ekonomisi 303 5  
ECON 440-442 Topics in Microeconomics Mikro İktisatta İleri Konular 303 5  
ECON 443 Topics in Monetary Economics Parasal İktisatta İleri Konular 303 5  
ECON 445 Behavioral Economics Davranışsal İktisat 303 5  
ECON 446 General Equilibrium and Resource Economics  Genel Denge Analizi 303 5  
ECON 447 Education Economics Eğitim Ekonomisi 303 5  
ECON 448 Environmental and Resource Economics Çevre ve Doğal Kaynak Ekonomisi 303 5  

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 

(SOSYAL SEÇMELİ KATEGORİSİNDE DEĞERLENDİRİLECEKTİR.)

 ZORUNLU DERSLER
Dersin Kodu   Ders Adı         Kredi     AKTS         Önkoşul
HİR 101 Halkla İlişkiler Temel Kavramları-I 303 5  
HİR 107 Sosyal Psikoloji 303 5  
HİR 111 Reklamcılığa Giriş 303 5  
HİR 106 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 303 5  
HİR 108 Halkla İlişkiler Temel Kavramları-II 303 5  
HİR 201 Reklam Kampanyası Programı 303 6  
HİR 203 Marka Yönetimi 303 5  
HİR 205 Siyasal İletişim 303 5  
HİR 207 Medya Planlaması 303 6  
HİR 209 İletişim Kuramları 303 5  
HİR 204 Halkla İlişkiler ve Reklamda Sosyal Medya Kullanımı 303 6  
HİR 210 Tüketici Psikolojisi ve Davranışları 303 5  
HİR 303 Halkla İlişkiler Politikaları 303 6  
HİR 302 Kriz İletişimi 303 6  
HİR 401 Halkla İlişkiler Uygulamaları 303 5  
HİR 402 Kamu Diplomasisi 303 5  
HİR 104  Medya ve Kültür Sosyolojisi 202 3  
SEÇMELİ DERSLER
Dersin Kodu       Dersin Adı  Kredi    AKTS         Önkoşul
HİR 313 Felsefe 303 5  
HİR 315 Diksiyon ve Etkili Konuşma 303 5  
HİR 317 Sunum Teknikleri 303 5  
HİR 314 Siyaset Sosyolojisi 303 5  
HİR 415 Kişilerarası İletişim 303 5  
HİR 416 Sosyoloji Kuramları 303 5