×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Ders İçerikleri

UTL 501 Uluslararası İşletmecilik (Zorunlu)
Uluslararası İşletmecilik dersinin içeriği genel itibarı ile işletmelerin uluslararasılaşma süreçleri ve yatırım politikalarına dayanmaktadır. İçerik ise uluslararası işletmecilik faaliyetlerinin ulusal işletme faaliyetlerinden farkı; uluslararası işletmeciliği oluşturan temel etmenler, küreselleşme, uluslararası ticaret kuramları, işletmelerin uluslararasılaşma süreçleri, uluslararası yatırım olanakları ve risk değerleme, iktisadi birleşme ve uluslararası örgütler, uluslararası finansal çevre, uluslararası ekonomik çevre, uluslararası kültürel çevre, uluslararası insan kaynakları yönetimi, uluslararası örgüt yapıları, uluslararası muhasebe işlemleridir.

UTL 502 Uluslararası Pazarlama (Zorunlu)
Uluslararası Pazarlama dersinin içeriği genel itibarı ile uluslararası pazarların ayrıntılı irdelenmesine dayanmaktadır. İçerik ise yerel ve uluslararası pazarlamanın ayırt edici özellikleri; uluslararası pazarların ayırt edici özellikleri olarak sosyal, kültürel, politik, finansal ve ekonomik çevre, uluslararası pazarda tüketici davranışı, uluslararası ürün politikaları, uluslararası dağıtım, uluslararası fiyatlandırma, uluslararası promosyon faaliyetleri, ihracat, lisanslama ve franchising işlemleri, birleşme ve devralmalar, yabancı sermaye yatırımlarıdır.

UTL 503 Uluslararası Ekonomi Kuramı (Zorunlu)
Uluslararası Ekonomi Kuramı dersinin içeriği uluslararası ticaret kuramı; klasik ve neoklasik dış ticaret kuramları; dış ticaret hadleri, dış ticaret çarpanı; ödemeler dengesi teorileri ve analizi, mutlak – karşılaştırmalı üstünlükler teorileri, artan – azalan sabit maliyetler altında dış ticaret kazançları, uluslararası ücret farklılıkları talep faktörü, kapalı ve açık ekonomilerde denge, karşılıklı talep kanunudur,

UTL 504 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Zorunlu)
Araştırma Yöntemleri dersinin içeriği araştırma sürecini, sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlamak incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini, deneysel yöntem, betimleme yöntemi vb gözden geçirmek, öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, hipotez kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme, yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.

UTL 505 Uluslararası Lojistik Yönetimi (Zorunlu)
Uluslararası Lojistik Yönetimi dersinin içeriği küresel ekonomide taşımacılıkta çağdaş yöntem ve uygulamalar, müşteri hizmeti ve planlama, taşımacılık altyapısı, taşımacılık yönetimi, taşımacılık düzenlemeleri, stok ve envanter yönetimi, antrepo yönetiminin ve lojistik konumlandırmadır.

UTL 506 Uluslararası Dağıtım Kanalları (Zorunlu)
Uluslaararsı Dağıtım Kanalları dersinin içeriği farklı pazarlarda incelenmesi, küresel pazarlarıda dağıtım eğilimleri, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde dağıtıma ilişkin izlenen siyaset, uluslararası pazarlamada dağıtım kanalı planlaması ve kontrolü, uluslararası pazarlamada dolaylı veya dolaysız dağıtım politikası bileşenleri, tüketim ve sanayi ürünleri için kanal hedefleri, kısıtlamaları ve alternatifleri, uluslararası perakende ve toptancılık işlemlri, yeni pazarlara girişte dağıtım kanalı stratejisi seçimi ve yeni dağıtım kanalları oluşturmadır.

UTL 507 Uluslararası Finans (Seçmeli)
Dersin içeriği uluslararası finansın gelişimi, uluslararası ödemeler sistemi ve ödemeler bilânçosu, döviz piyasaları; spot ve forward piyasalar, döviz piyasalarında arbitraj, uluslararası finansta pariteler, döviz kurlarını etkileyen faktörler, döviz kuru riskine karşı kullanılabilecek araçlar, döviz ve faiz swapları, döviz opsiyonları, döviz futures’ları, döviz kurlarının firma değeri üzerindeki etkileri, döviz kurlarının muhasebe etkisi, döviz kurlarının faaliyet üstündeki etkisidir.

UTL 508 Uluslararası Pazarlama Araştırmaları (Seçmeli)
Uluslararası Pazarlama Araştırmaları dersinin içeriği uluslararası çevrede pazar araştırmaları, uluslararası pazar araştırmalarının planlanması, ikinci derecede veri kaynakları, birinci dereceden veri toplama, diğer veri toplama teknikleri, rapor araştırmaları: malzeme düzenlemeleri, model ve veri toplama işlemleri, çokuluslu veri analizleri, uluslararası piyasalarda bilgi edinme sistemleri.

UTL 509 Dış Ticaret İşlemleri (Seçmeli)
Dış Ticaret İşlemleri dersinin içeriği dış ticarette temel kavramlar, dış ticaret kuramları, günümüze kadarki evrede dış ticaretin gelişimi, dış ticareti yerel ticaretten ayıran özellikler, dış ticarette kullanılan teslim şekilleri; uluslararası ticaret terimleri, dış ticarette kullanılan belgeler, resmi belgeler, taşıma belgeleri, sigorta belgeleri, finansman belgelerdir.

UTL 510 İleri Makro Ekonomi(Seçmeli)
İleri Makro Ekonomi dersinin içeriği makro ekonomik modeller ve makro ekonomik analiz, piyasa ekonomileri, piyasa başarısızlığı, milli gelir ve sosyal refah, makro üretim fonksiyonu ve iktisadi dalgalanmalar, fiyat endeksleri, işsizlik, ekonomik büyüme ve kaynakları, toplam arz ve toplam talep, dışa açık ekonomi ve büyüme, dışa açık ekonomi ve döviz kurları, enflasyon ve faiz oranları, toplam para arzı ve talebi, enflasyon ve işsizlik, IS-LM modeli, denge ve istikrar, Keynezci Model, Parasal Modelidir.

UTL 511 Uluslararası Ekonomi Politikası (Seçmeli)
Uluslararası Ekonomi Politikası dersinin içeriği ülkelerin dış ticaret yapma sebepleri, dış ticaret teorileri; merkantilizm, mutlak ve karşılaştırmalı üstünlük, faktör donatımı, mamul hayat döngüsü, döviz piyasası, ödemeler dengesi, kur ayarlama, sabit ve değişken kur sistemleri, dış ticaret ve milli gelir ilişkisi, dış ticaret politikası, gümrük tarifeleri, tarife dışı kısıtlamalar, yabancı sermaye hareketleri, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi, GATT, DTÖ ve iktisadi birleşmeler, uluslararası para sistemleri, döviz kuru teorileri, uluslararası para ve sermaye piyasaları, IMF, Dünya Bankası ve diğer kuruluşların İşleyişi, geçmişten günümüze uluslararası ekonomik bunalımlardır.

UTL 512 Finansal Yönetim (Seçmeli)
Finansal Yönetim dersinin içeriği finansal amaç, finans fonksiyonu, finansal analiz, finansal denetim, finansal planlama, çalışma sermayesi yönetimi, menkul değerler yönetimi, alacak yönetimi, stok yönetimi, sermaye bütçelemesi, duran varlık yönetimi, sermaye maliyeti, kısa orta ve uzun vadeli finansman kaynakları ve maliyeti, borç yönetimi, varlık değerlemedir.

UTL 513 Uluslararası Ticaret İşlemler Mevzuat ve Uygulamaları (Seçmeli)
Uluslararası Ticaret Hukuku ve Mevzuat dersinin içeriği uluslararası ticarette ödeme yöntemleri, peşin ödeme işlemleri, mal mukabili ödeme, vesaik mukabili ve akreditifli ödeme, Türk dış ticaret uygulamaları, ihracat rejimi, ihracat mevzuatı, İhracat tebliğleri, ithalat rejimi, ithalat mevzuatı, ithalat tebliğleri, standardizasyon uygulamalarıdır.

UTL 514 Uluslararası Ticaret Hukuku (Seçmeli)
Uluslararası Ticaret Hukuku ders içeriği milletlerarası özel hukuk, karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu taşımacılıkla İlgili uluslararası sözleşmeler, uluslararası tahkim, dış ticaret sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslarüstü kuruluşların aldıkları kararlar ve uygulamalardır.

UTL 515 E-Ticaret (Seçmeli)
E-Ticaret dersinin içeriği elektronik ticarette temel kavramlar, elektronik ticaret işlemlerinde taraflar, elektronik ticaretin teknolojik gerekleri, web temelli işletme biçimleri ve uygulamaları; yeni ekonomi, elektronik iş modelleri. İnternet işlemlerinde güvenlik, elektronik ticaretin toplumsal, yasal, ve kamu politikaları boyutları, web temelli işletme için iş planı oluşturulmasıdır.

UTL 516 Avrupa Birliği ve Türkiye: İktisadi İşbirliği ve Ekonomik Entegrasyon (Seçmeli)
Avrupa Birliği ve Türkiye: İktisadi İşbirliği ve Ekonomik Entegrasyon dersinin içeriği Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gümrük birliği kararlarının temel ilkeleri, Gümrük Birliği kararları ve bu kararların Türk ekonomisine etkileri, Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda Türkiye’nin temel politik ve ekonomik sorunları, Türkiye’nin AB ile mevcut ve gelişmekte olan ilişkileri ; üretim faktörlerinin serbest dolaşımı, AB ile ticari, ekonomik ve mali konular; taşımacılık, çevre, enerji , bölgesel gelişmeler, istihdam ve sosyal politikalar üzerindeki müzakereler ve gelişmelerdir.

UTL 517 Alan Çalışması (Seçmeli)
21. yüzyıl hızla küreselleşene ve değişen bir ekonomik ve ticari yapılanmayı içermektedir. Uluslararası ticaret ve lojistiği ile uğraşan firmaların başarısı ise bu değişime ne kadar çabuk ayak uyduracaklarına bağlıdır. Uluslararası Ticaret ve Lojistiği işlemelerinin kapsamlı deneyim gerektirdiği dikkate alındığında, bu işin süreç içinde öğrenilebileceği açıktır. Alan Çalışması dersinin amacı ve içeriği ise Uluslararası Ticaret ve Lojistiği ile uğraşan firmalara ziyaret yaparak, bu firmalarda çalışan yöneticiler ve personel ile birebir iletişime geçip, sözlü ve yazılı bilgi edinmek, süreci işlerken öğrenmek ve de bu konuda uzman kişilerin birikimlerinden yararlanmaktır.

UTL 518 Uluslararası Satış ve Müzakere Yöntemleri (Seçmeli)
Bu dersin içeriği araştırma, sözlü ve yazılı satış, pazarlık teknikleri, kişisel müzakere stratejileri kullanımı, müzakere gruplarının düzenlenmesi, uluslararası alanlarda kriz müzakereleriyle, uluslararası satış yetenek ve birikimini geliştirme, dış görevleri planlama, uluslararası döviz takasında müzakere stratejileri ve taktikleri, iki taraflı ve çok taraflı uluslararası resmi anlaşmaların tasarlanması; hakem ve mahkeme kararı ile uyuşmazlıkların çözülmesi için uluslararası vakaların incelenmesi; iki taraflı ve çok taraflı gümrük ve ticaret anlaşmalarına girilmesi ve arabuluculuk edilmesidir.

UTL 519 Uluslararası Yönetim (Seçmeli)
Uluslararası Yönetim dersinin içeriği Yönetim Bilimi’nin tarihsel gelişimi; yöneylem araştırması; uluslararası konularda problem çözme, uluslararası pazar işlemeleri konusunda durağan ve ardışık karar verme; uluslararası işletmecilik, uluslararası insan kaynakları yönetimi, uluslararası örgüt modelleri, uluslararası işletmelerin insan kaynakları politikaları, insan kaynağı ihtiyacını uluslararası anlamda belirleme, insan kaynağını seçme, eğitime, geliştirme, yükseltme ve uluslararası işe hukuku işlemleridir.

UTL 520 Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri (Seçmeli)
Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri dersinin içeriği pazarlama yönetiminin temelleri; temel pazarlama yaklaşımları; temel pazarlama kavramları ve yöntemleri, vaka çalışmaları; pazarlamanın toplumsal ve yönetsel işlevleri; pazarlama yaklaşımları ve farklı organizasyonlardaki işleyişi; müşteri-pazarlama karşılaşmaları; karar verme süreçleri; marka çalışmaları, pazar bölümleme, hedefleme, konumlandırma ve pazarlama karması öğeleridir.

UTL 521 İleri Mikro Ekonomi
İleri Mikro Ekonomi dersinin içeriği arz ve talep modeli ve esneklikleri, tüketici tercihi, talep eğrileri, değişim, etkinlik ve maliyet kuramı, tam rekabet piyasası, tekel piyasası, tekelci rekabet, faktör piyasası, gelir dağılımı, genel dengedir.

UTL 522 Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik zinciri yönetimi dersi tedarik zincirinde arz ve talep planlaması, şebeke tasarımı, tedarikçi ilişkileri yönetimi, tedarikçi değerlendirme teknikleri, tedarikçi kalite yönetimi, tedarik geliştirme politikaları, tedarik zinciri yönetiminde performans ölçümü, tedarik zincirinde taşıma ve lojistik yönetimi, işletme kaynak planlaması, e-iş, e lojistik ve e. Satın alma konularını içerecektir.

UTL 523 Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
Uluslararası Taşımacılık Yönetimi dersi, uluslararası taşımacılıkta araz ve talep planlaması, taşımacılık şebekesi tasarımı, dağıtım ağları, yerel ve uluslararası satın alma, taşımacılık işlemlerinin değerlendirmesi, uluslararası taşımacılıkta kalite, taşımacılık sözleşmeleri, taşımacılıkta lojistik destek, taşımacılıkta eşgüdüm, taşımacılık ve e-ticaret gibi konuları kapsamaktadır.

UTL 524 Özel Konular (Seçmeli)
Bu dersin amacı Uluslararası Ticaret ve Lojistiği alanında derinleşmek isteyenler için sektör ve alana yönelik vaka çalışmaları yapmak, seçilmiş konuları aktarmak ve uygulama örneklerini inceleyerek öğrencilerin konuya derinlemesine bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamaktır.