×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İİBF’den Alınacak Seçmeli Ders Listesi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERj  
           
  ZORUNLU DERSLER      
Dersin Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS Önkoşul
PSI 101 International Relations-I Uluslararası İlişkiler-I 303 6  
PSI 102 International Relations-II Uluslararası İlişkiler-II 303 6 PSI 101
PSI 104 Political Science-II Siyaset Bilimi-II 303 6 PSI 103
PSI 103 Political Science-I Siyaset Bilimi-I 303 6  
SOC 102 Introduction to Sociology Sosyolojiye Giriş 303 5  
PSI 201 Diplomatic History-I Diplomasi Tarihi-I 303 6  
PSI 203 Turkish Politics-I Türkiye Siyaseti-I 303 6  
PSI 205 History of Political Thought Siyasi Düşünce Tarihi 303 6  
PSI 202 Diplomatic History-II Diplomasi Tarihi-II 303 6 PSI 201
PSI 204 Turkish Politics-II Türkiye Siyaseti-II 303 6 PSI 203
PSI 301 Turkish Foreign Policy-I Türk Dış Politikası-I 303 6  
PSI 303 International Relations Theory Uluslararası İlişkiler Teorileri 303 6  
PSI 308 International Organizations Uluslararası Örgütler 303 6  
PSI 310 Political Theory Siyasal Teori 303 6  
PSI 302 Turkish Foreign Policy-II Türk Dış Politikası-II 303 6 PSI 301
PSI 401 European Integration Avrupa Bütünleşmesi 303 6  
PSI 403 American Policy and Foreign Policy Amerika’da Siyaset ve Dış Politika 303 6  
PSI 405 International Political Economy Uluslararası Politik Ekonomi 303 6  
PSI 408 Politics in the Middle East Orta Doğu’da Siyaset 303 6  
PSI 436 Comparative Politics Karşılaştırmalı Siyaset 303 6  
PSI 412 Political Sociology Siyaset Sosyolojisi 303 6  
           
  SEÇMELİ DERSLER      
Dersin Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS Önkoşul
PSI 305 Comparative Foreign Policy Analysis Karşılaştırmalı Dış Politika Analizi 303 6  
PSI 311 Comparative State and Democracy Karşılaştırmalı Devlet ve Demokrasi 303 6  
PSI 313 Bureaucracy Bürokrasi 303 6  
PSI 314 Russian Politics and Foreign Policy Rusya’da Siyaset ve Dış Politika 303 6  
PSI 317 Globalization and the Post Modern Condition Küreselleşme ve Post Modern Durum 303 6  
PSI 318  Geopolitics Jeopolitik 303 6  
PSI 319 Balkan Politics Balkanlarda Siyaset 303 6  
PSI 321 Gender and Society Toplumsal Cinsiyet ve Toplum 303 6  
PSI 322 Enviromental Politics Çevre Politikası 303 6  
PSI 324 Culture and Politics Kültür ve Siyaset 303 6  
PSI 329 Cinema and Politics Sinema ve Siyaset 303 6  
PSI 330 International Security Uluslararası Güvenlik 303 6  
PSI 406 Issues in World Politics Dünya Siyasetinde Sorunlar 303 6  
PSI 410 Euro-Asian Politics Avrasya’da Siyaset 303 6  
PSI 414 Politics in Developing World Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset 303 6  
PSI 420 Politics of Emotions Duyguların Siyaseti 303 6  
PSI 421 Issues in Turkish Politics Türk Siyasetinde Sorunlar 303 6  
PSI 422 Issiues in Turkish Foreign Policy Türk Dış Politikasında Sorunlar 303 6  
PSI 424 Turkish Administrative History Türk İdari Tarihi 303 6  
PSI 427 The Ottoman Empire in 19’s Century 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu 303 6  
PSI 428 Selected Topics in History of Political Theory Siyasi Düşünceler Tarihinde Seçme Konular 303 6  
PSI 433 US Foreign Policy in the Middles East ABD’nin Orta Doğu Politikası 303 6  
PSI 434 Politics of Science and Technology Bilim ve Teknoloji Politikaları 303 6  

 

BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ  
           
  ZORUNLU DERSLER      
Dersin Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS Önkoşul
BAF 101                        Fundamentals of Banking                 Bankacılığın Temelleri                      303 6  
BAF 203                        Banking Transactions Bankacılığın İşlemleri 303 5  
BAF 211 Introduction to Data Analysis Veri Analizine Giriş 303 6  
BAF 206 Computer Applications in Finance Finansta Bilgisayar Uygulamaları 303 6  
BAF 307 Financial Markets and Instruments Finansal Piyasalar ve Araçlar 303 5  
BAF 303 Money, Banking and Credits Para, Banka ve Krediler 303 5  
BAF 305 Portfolia Analysis Portföy Analizi 303 6  
BAF 309 Financial Econometrics-I Finansal Ekonometri-I 303 6  
BAF 415 Banking Law Bankacılık Hukuku 303 5  
BAF 304 Banking Accounting (T) Banka Muhasebesi 303 5  
BAF 306 Financial Statement Analysis Mali Tablolar Analizi 303 5  
BAF 310 Financial Econometrics-I Finansal Ekonometri-II 303 6  
BAF 401 Technical Analysis Teknik Analiz 303 5  
BAF 403 Working Capital Management Çalışma Sermayesi Yönetimi 303 5  
BAF 405 Capital Budgeting Sermaye Bütçelemesi 303 5  
BAF 425 CRM and Data Mining for Financial Services Finansal Hizmetler için CRM ve Veri Madenciliği 303 5  
BAF 402 International Finance Uluslararası Finans 303 5  
BAF 432 Finance Seminers  Finans Seminerleri 303 5  
           
  SEÇMELİ DERSLER      
Dersin Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS Önkoşul
BAF 404 Financial Crisis Finansal Krizler 303 5  
BAF 406 Behavioral Finance Davranışsal Finans 303 5  
BAF 410 Special Topics in Finance Finansta Özel Konular 303 5  
BAF 412 Firm Valuation Firma Değerlemesi 303 5  
BAF 413 Market Indicators and Signals Piyasa Göstergeleri ve Sinyalleri 303 5  
BAF 416 Portfolio Game (T) Portföy Oyunu 303 5  
BAF 417 Principles and Practice of Insurance Sigortacılık Prensipleri ve Uygulamaları 303 5  
BAF 418 Real Estate Finance and Investment Gayrimenkul Finansmanı ve Yatırımları 303 5  
BAF 419 Special Topics in Banking Bankacılıkta Özel Konular 303 5  
BAF 420 Financial Derivatives Finansal Türevler 303 5  
BAF 421 Asset, Liability Management Aktif, Pasif Yönetimi 303 5  

 

İŞLETME BÖLÜMÜ
 
            ZORUNLU DERSLER      
Dersin Kodu                      Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı    Kredi    AKTS     Önkoşul
MAN 103 Introduction to Behavioral Sciences Davranış Bilimlerine Giriş 303 5  
MAN 211 Organizational Behavioral Örgütsel Davranış 303 5  
MAN 206 Organizational Management İşlemler Yönetimi 303 5 INTT 320
MAN 212 Organization Theory Örgüt Kuramı 303 5  
MAN 317 Managerial Economics  İşletme Ekonomisi 303 6  
MAN 306  Business Finance-II İşletme Finansmanı-II 303 6 INTT 204
MAN 308  Human Resources Management İnsan Kaynakları Yönetimi 303 6  
MAN 445 Data Analytics for Business İşletmeler için Veri Analitiği 303 5 INTT 320
MAN 404  Strategic Management Stratejik Yönetim 303 5  
           
                                                                     SEÇMELİ DERSLER        
Dersin Kodu                      Dersin İngilizce Adı            Dersin Türkçe Adı     Kredi      AKTS      Önkoşul
MAN 311 Managerial Accounting  Yönetim Muhasebesi 303 5 MAN 201-MAN 202
MAN 332 Statistical Applications for Business İşletmeler için İstatistiki Uygulamalar 303 5 STAT 201-STAT 202
MAN 406 Project Management Proje Yönetimi 303 5  
MAN 410  Auditing  Denetim 303 5  
MAN 411  Business Forecasting Tahmin Yöntemleri 303 5  
MAN 412 Turkish Capital Markets and Stock Exchange Türk Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası 303 5  
MAN 414  Marketing Models and Decisions Pazarlama Modelleri ve Kararları 303 5 MAN 307
MAN 415 Cost Accounting  Maliyet Muhasebesi 303 5 MAN 201-MAN 202
MAN 417 Business Games and Simulations İşletme Oyunları ve Simülasyonları 303 5  
MAN 419 Applications in Management Science Yönetim Bilimi Uygulamaları 303 5  
MAN 420 Small Business Management Küçük İşletme Yönetimi 303 5  
MAN 421 Total Quality Management Toplam Kalite Yönetimi 303 5  
MAN 423 Entrepreneurship Girişimcilik 303 5  
MAN 424 Leadership Liderlik 303 5  
MAN 426 Brand Management  Marka Yönetimi 303 5 MAN 307
MAN 427 Advertising Management  Reklam Yönetimi  303 5 MAN 307
MAN 428  Managing Innovation Processes İnovasyon Süreçleri Yönetimi 303 5  
MAN 434 Retail Marketing Perakende Pazarlaması 303 5 MAN 307
MAN 435 Transnational Management Ulusötesi Yönetim 303 5  
MAN 436 Consumer Behavior Research Tüketici Davranışı Araştırması 303 5  
MAN 437 Competition in Business İşletmelerde Rekabet 303 5  
MAN 438 International Financial Reporting  Standards Uluslararası  Finansal Raporlama Standartları 303 5  
MAN 439 Services Marketing Hizmet Pazarlaması 303 5 MAN 307

 

                                                                                İKTİSAT BÖLÜMÜ
 
           ZORUNLU DERSLER
Dersin Kodu       Dersin İngilizce Adı    Dersin Türkçe Adı    Kredi     AKTS Önkoşul
ECON 305 Money and Banking  Para ve Banka 303 7  
ECON 311 Econometrics-I Ekonometri-I 223 7  
ECON 320 Fiscal Policy and Public Finance Maliye Politikası ve Kamu Maliyesi 303 7  
ECON 312 Econometrics- II Ekonometri-II 223 7 ECON 311
ECON 407 Turkish Economy Türkiye Ekonomisi 303 7  
 SEÇMELİ DERSLER
Dersin Kodu                       Dersin İngilizce Adı          Dersin Türkçe Adı     Kredi     AKTS Önkoşul
ECON 204 Economy History İktisat Tarihi 303 5  
ECON 316 Financial Economics Finansal Ekonomi 303 5  
ECON 403 Development Economics Kalkınma İktisadı 303 5  
ECON 411 Industrial Organization Endüstriyel Organizasyon 303 5  
ECON 413  Agricultural Economics Tarım Ekonomisi 303 5  
ECON 414 Labor Economics Çalışma Ekonomisi 303 5  
ECON 415 Competion Policy and Regulation Rekabet Politikası ve Regülasyon 303 5  
ECON 416 Financial Markets Finansal Piyasalar 303 5  
ECON 418 Turkish Tax System Türk Vergi Sistemi 303 5  
ECON 420 Urban Economics Kent Ekonomisi 303 5  
ECON 428 Economics of Innovation and Knowledge İnovasyon ve Bilgi Ekonomisi 303 5  
ECON 436 Inroduction to Econometric Growth Ekonometrik Büyümeye Giriş 303 5  
ECON 437 Energy Economics Enerji İktisadı 303 5  
ECON 438 Health Economics Sağlık Ekonomisi 303 5  
ECON 440-442 Topics in Microeconomics Mikro İktisatta İleri Konular 303 5  
ECON 443 Topics in Monetary Economics Parasal İktisatta İleri Konular 303 5  
ECON 445 Behavioral Economics Davranışsal İktisat 303 5  
ECON 446 General Equilibrium and Resource Economics  Genel Denge Analizi 303 5  
ECON 447 Education Economics Eğitim Ekonomisi 303 5  
ECON 448 Environmental and Resource Economics Çevre ve Doğal Kaynak Ekonomisi 303 5  

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 

(SOSYAL SEÇMELİ KATEGORİSİNDE DEĞERLENDİRİLECEKTİR.)

 ZORUNLU DERSLER
Dersin Kodu   Ders Adı         Kredi     AKTS         Önkoşul
HİR 101 Halkla İlişkiler Temel Kavramları-I 303 5  
HİR 107 Sosyal Psikoloji 303 5  
HİR 111 Reklamcılığa Giriş 303 5  
HİR 106 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 303 5  
HİR 108 Halkla İlişkiler Temel Kavramları-II 303 5  
HİR 201 Reklam Kampanyası Programı 303 6  
HİR 203 Marka Yönetimi 303 5  
HİR 205 Siyasal İletişim 303 5  
HİR 207 Medya Planlaması 303 6  
HİR 209 İletişim Kuramları 303 5  
HİR 204 Halkla İlişkiler ve Reklamda Sosyal Medya Kullanımı 303 6  
HİR 210 Tüketici Psikolojisi ve Davranışları 303 5  
HİR 303 Halkla İlişkiler Politikaları 303 6  
HİR 302 Kriz İletişimi 303 6  
HİR 401 Halkla İlişkiler Uygulamaları 303 5  
HİR 402 Kamu Diplomasisi 303 5  
HİR 104  Medya ve Kültür Sosyolojisi 202 3  
SEÇMELİ DERSLER
Dersin Kodu       Dersin Adı  Kredi    AKTS         Önkoşul
HİR 313 Felsefe 303 5  
HİR 315 Diksiyon ve Etkili Konuşma 303 5  
HİR 317 Sunum Teknikleri 303 5  
HİR 314 Siyaset Sosyolojisi 303 5  
HİR 415 Kişilerarası İletişim 303 5  
HİR 416 Sosyoloji Kuramları 303 5