×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERSLER

Seçmeli dersler üç kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler aşağıdaki gibidir:

 • Ortak Dersler Bölümü’nden alınabilecek spor, sanat (müzik veya plastik sanatlar), yabancı dil ve diğer dersler; farklı uzmanlık alanlarına yönelik açılan seçmeli dersler,
 • Farklı bölüm ve fakülteler tarafından açılan ve öğrencilerin müfredatlarına uygun olarak alabilecekleri bölüm dışı seçmeli dersler, 
 • Uluslararası Ticaret Bölümü tarafından açılan seçmeli dersler.

 

*Ders tanıtım formları için derslerin üzerine tıklayınız. 

 • INTT 233 – Almanca I (German I) (303) (AKTS:5): Bu dersin temel amacı, öğrencilerin temel Almanca dilbilgisi yapılarından; eylem çekimleri -düzenli/düzensiz eylemler- şahıs zamirleri, özne yüklem uyumu, soru kalıpları -w-soruları, evet/hayır soruları- olumlu/olumsuz tümceler, tanımlayıcılar ve emir kipi edinmelerini, gündelik yaşam gereksinimleri için kendilerini doğru ifade edebilmelerini kazandırmaktır.

 

 • INTT 235 – Çince I (Chinese I) (303) (AKTS:5): Bu dersin nihai amacı, öğrencilerin Çincedeki yazı karakterleri, ses tonları, Pin-yin, Çincenin yazılışı ve okunuşu, sayılar, saat ve zaman kavramları, cümle yapıları, basit cümleleri kurmak, yazmak, konuşmak, tanışmak ve tanıtmak, cümlelerin olumlu ve olumsuz şekillerini öğretmektir.

 

 • INTT 237 – Rusça I (Russian I) (303) (AKTS:5): Rusçaya giriş olan bu dersin ilk aşamasında Kiril alfabesi öğretilir, okuma ve yazma becerileri kazandırılır. Rusça nezaket sözcükleri, sayılar, isimlerin cinsiyetleri, kişi ve iyelik zamirleri, soru sorup cevaplama, basit cümlelerle kendini ve ailesini tanıtma gibi konuların üzerinde durulur. Öğrenciler kısa cümlelerle kendini ifade etmeye başlarlar.

 

 • INTT 234 – Almanca II (German II) (303) (AKTS:5): Bu dersin temel amacı, öğrencilerin temel Almanca dilbilgisi yapılarından; tekil/çoğul kullanımları, modal eylem ve kullanımları, ismin halleri (yalın ve i-hali), iyelik zamirleri, sözcük dağarcığını geliştirme ve Alman dilinin sesletim kurallarını edinmelerini, gündelik yaşam gereksinimleri için kendilerini doğru ifade edebilmelerini kazandırmaktır.

 

 • INTT 236 – Çince II (Chinese II) (303) (AKTS:5): Bu dersin amacı, Çincenin temel dil bilgisi, miktar sözler, sözcüklerin eş ve zit anlamları, olumlu ve olumsuz cümle şekilleri, soru cümleleri, fiiller, kipler ve kullanımları, isim cümleleri, Çince kelimeler hazinesi ve telaffuz gibi temel dil yapısal becerilerini kazanmaları sağlamaktır. Çinceyi pratikte doğru kullanarak kendini her zaman her yerde doğru ifade edebilme yeteneğini geliştirmektir.

 

 • INTT 238 – Rusça II (Russian II) (303) (AKTS:5): Bu derste öğrencilerle Rusça çoğullar, zarflar, sıfatlar, isim-sıfat uyumu, fiil çekimleri gibi konular işlenir. Soru sözcüğü olan cümleler kurarak birleşik ve neden-sonuç cümleleri oluşturmaya yönelik alıştırmalar yapılır. Gramer kurallarının yanı sıra sentaks, fonetik ve doğru telaffuz etme üzerinde durulur. Yazılı ve sözlü olarak kendini ifade etme ve karşılıklı konuşma üzerine becerileri geliştirilir.

 

 • INTT 333 – Almanca III (German III) (303) (AKTS:5): Bu dersin temel amacı, öğrencilerin temel Almanca dilbilgisi yapılarından; sıfatların kullanımı, ismin halleri (e-hali), ilgeçler, yakın geçmiş zaman ve sözlük kullanımı edinmelerini, gündelik yaşam gereksinimleri için kendilerini doğru ifade edebilmelerini kazandırmaktır.

 

 • INTT 335 – Çince III (Chinese III) (303) (AKTS:5): Bu dersin amacı öğrencilerin Çincedeki sıfatlar, şahıs zamiri, nesne durumu, edat, şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman gibi temel dil yapısal becerilerini kazanmalarını sağlamak ve aynı zamanda bunları kullanabilecek becerilere sahip olmayı sağlamaktır. Ayrıca gerçek hayatta karşılaşacağı temel dil ihtiyaçlarını gidermektir.

 

 • INTT 337 – Rusça III (Russian III) (303) (AKTS:5): Rusça hareket fiilleri, tamamlanmış ve tamamlanmamış fiillerin kullanımı, isimlerin halleri, ilgili edatları ve geçmiş zaman bu dersin ana konularıdır. Öğrenciler farklı konularda şimdiki ve geçmiş zaman cümleler kurmaya öğrenirler, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade etme ve karşılıklı konuşma üzerine becerilerini geliştirirler.

 

 • INTT 334 – Almanca IV (German IV) (303) (AKTS:5): Bu dersin temel amacı, öğrencilerin temel Almanca dilbilgisi yapılarından; sıfat derecelendirmeleri, ilgeçler, di’li geçmiş zaman, dilde akıcılık kazanmalarını ve gündelik yaşam gereksinimleri için kendilerini doğru ifade edebilmelerini kazandırmaktır.

 

 • INTT 336 – Çince IV (Chinese IV) (303) (AKTS:5): Bu dersin nihai amacı, öğrencilerin, Çincedeki zarfların, bağlaçların, şahıs zamirlerinin, edatların şekilleri ve kullanımını öğrenmeleri sağlanarak Çince not alma, kısa basit yazılar yazma ve metin okuma yetenekleri geliştirilecektir. Ayrıca   kendi   ihtiyaçlarını   gidermek   için Çinceyi pratikte de doğru bir şekilde kullanma yeteneğine sahip olmaları sağlanacaktır.

 

 • INTT 338 – Rusça IV (Russian IV) (303) (AKTS:5): Bu derste öğrenciler Rusça şimdiki, geçmiş ve gelecek zamanların hepsini öğrenmiş olup farklı zamanlarda cümle kurmayı ve soru sorma becerisini kazanırlar. Ayrıca Rusçanın tüm hallerini ve ilgili edatlarını öğrenerek cümle içinde kullanırlar. Temel cümle ögelerinin yanında tüm yardımcı cümle ögelerini de öğrenen öğrenciler onları cümle içinde aktif olarak kullanırlar, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade etme ve karşılıklı konuşma üzerine becerilerini geliştirirler.

 

 • INTT 499 – Saha Çalışması (303) (AKTS:5): Bu derste Çankaya Üniversitesi ile Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesi arasındaki anlaşma protokolü gereğince ithalat-ihracat yapan firmalara öğrencilerimiz bir dönemde boyunca, haftada bir gün staj amaçlı gitmekte; çeşitli projeler geliştirmektedirler. Öğrencilerden dönem sonunda yaptıkları projeleri sunmaları beklenmektedir.

 

 • INTT 415 – Ekonomik Entegrasyonlar ve Avrupa Birliği (Economic Integrations and the European Union) (303) (AKTS:5): Başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere dünyadaki ekonomik entegrasyonların analizi, ekonomik entegrasyon teorileri, AB’nin kuruluşu ve tarihsel gelişimi, AB’de ekonomik ve parasal bütünleşme, AB’de tarım, dış ticaret, taşımacılık, çevre, enerji ve istihdam gibi sektörlerde uygulanan ortak politikalar bu dersin konusudur.

 

 • INTT 421 – Özel Konular (Special Topics) (303) (AKTS:5): Bu derste Türkiye’den ve dünyadan güncel iktisadi-yönetimsel konular incelenmekte ve tartışılmaktadır.

 

 • INTT 422 – Uluslararası Pazar Araştırması (International Marketing Research) (303) (AKTS:5): Bu dersin amacı uluslararası pazar araştırmasının nasıl yapılacağını, aşamalarını ve pazar araştırmasının türlerini anlatmaktır. Veri toplama teknikleri, bu verilerin nerelerde ve nasıl kullanılacağı, uluslararası pazarlarda araştırmanın nasıl yürütüleceği işlenmektedir. Derste öğrencilerden proje hazırlamaları beklenmektedir.

 

 • INTT 428 – E-Ticaret Çalışmaları (E-Commerce Studies) (303) (AKTS:5): E-ticaret dersinin içeriği elektronik ticarette temel kavramlar, elektronik ticaret işlemlerinde taraflar, elektronik ticaretin teknolojik gerekleri, web temelli işletme biçimleri ve uygulamaları, yeni elektronik iş modelleri, internet işlemlerinde güvenlik, elektronik ticaretin toplumsal, yasal ve kamusal boyutları, web temelleri iş planlarıdır.

 

 • INTT 406 – Uluslararası Dağıtım Kanalları (International Distribution Channels (303) (AKTS:5): Küresel pazarlarda dağıtım eğilimleri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dağıtıma ilişkin izlenen yollar, dağım kanallarının planlaması ve kontrolü, dolaylı ve dolaysız dağıtım bileşenleri, sektörel kanal hedefleri, perakendecilik ve toptancılık, dağıtım kanalı stratejilerini belirme gibi konular bu dersin konusudur.

 

 • INTT 417 – Vergilendirme ve Dış Ticaret (Taxation and Foreign Trade) (303) (AKTS:5): Kamu gelirleri ve vergilendirme, vergilendirme süreci, vergi uyuşmazlıkları, Türk Vergi Sistemi’nin temel prensipleri, uluslararası vergilendirme, dış ticaret ve vergilendirme gibi konular bu dersin kapsamındadır.

 

 • INTT 409 – Doğal Kaynak Ekonomisi (Natural Resource Economics) (303) (AKTS:5): İklim, tarımsal arazi varlığı, su kaynakları, mineral kaynakları, enerji üretimi, doğal kaynakların sınıflandırılması ve korunması, doğal kaynaklarla ilgili problemler, doğal kaynakların talep ve arz durumları, Türkiye’nin enerji kaynakları (geleneksel-yenilenebilir), ekolojik denge, dışsallık ve kamusal mallar, çevre problemleri ve Türkiye’deki durum, doğal kaynakları koruma ve kullanma politikaları incelenmektedir.

 

 • INTT 414 – Uluslararası Satış ve Müzakereler (International Sales and Negotiations) (303) (AKTS:5): Uluslararası satış ve müzakere teknikleri, günümüzün küresel dünyasında rekabet etmekte olan firmalar için önemli bir unsur haline gelmiştir. Bu ders öğrecileri çeşitli satış durumlarında başarılı olabilmeleri için gerekli olacak teorik ve pratik bilgileri analiz edebilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.

 

 • INTT 424 – Dönem Projesi (Term Project) (303) (AKTS:5): Bu ders son sınıf öğrencileri için konmuştur. Uluslararası iktisat, uluslararası işletmecilik, dış ticaret işlemleri, dış ticaret teşvikleri derslerini gördükten ve stajını bitirdikten sonra öğrenciye, ürün bazlı veya ülke bazlı bir proje geliştirme imkânı sağlanmaktadır. Önce, öğrencilere bir proje konusu verilmektedir. Arkasından Trademap programı üzerinden gümrük tarife kodlarıyla ürün araştırması öğretilmektedir. Sonra SPSS paket programı, en sonda da geçmiş verilere dayanarak ileri dönemler için tahmin yöntemleri gösterilmektedir. Öğrenci dönem sonunda projesinin sunumunu sınıfta yapmaktadır.

 

 • INTT 426 – Lojistik Yönetimi (Logistics Management) (303) (AKTS:5):

 

 • INTT 423 – Ekonomik Büyüme (Economic Growth) (303) (AKTS:5): Bu derste iktisadi büyüme alanındaki kuramsal ve ampirik gelişmeler ele alınmaktadır. Ders Türkiye’nin büyüme deneyimini inceleyerek başlar. Daha sonra büyüme teorilerine bakılır. Harrod’un bıçak sırtı teoremi ve Solow’un Harrod’a cevabı incelenir. Mankiw, Romer ve Weil’in Solow’a katkıları tartışıldıktan sonra eğitim ve AR-GE’nin vurgulandığı içsel büyüme teorilerine dönülür. En son büyüme teorisine en yeni katkı olan kurumsalcı yaklaşım incelenir.

 

 • INTT 410 – Türkiye’de Güncel Ekonomik Konular (303) (AKTS:5) Bu ders Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarını analiz edebilmek için gerekli olan kurumsal ve yapısal çerçeveyi sunmaktadır. Bu anlamda makroekonomik göstergeler ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Bu dersin amacı, öğrencilerin Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisindeki önemini anlamalarını sağlamaktır. Bu ders öğrencilere Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu tanıtmaktır.

 

 • INTT 411 – Uluslararası Ticaret Muhasebesi (303) (AKTS:5):Bu dersin konusu, uluslararası ticaret işlemlerine dair muhasebe eylemlerinin kaydedilmesine odaklanmıştır. Uluslararası ticaret işlemleri kapsamında dövize dayalı kasa, çek, banka, senet işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, ihracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, ithalat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, dış ticaretin finansmanı ve muhasebeleştirilmesi, dış ticaret işlemlerinde katma değer vergisi ile devlet yardımları ve teşvikler bu dersin kapsamında yer almaktadır

 

 • INTT 418 – Endüstriyel Ekonomi ve Rekabet (303) (AKTS:5): Bu derste ekonomik organizasyonlar, endüstri yapısını belirlemek için kullanılan yöntemler, farklı endüstri yapılarında firmalar, monopol modeli, firmalar arası anlaşmalar, endüstriye giriş ve çıkışlar, firmalarda piyasa gücüne göre fiyatlama, asimetrik bilgi ve piyasa, bilgi ve stratejik davranış ve oyun teorisi hakkında bilgi verilmektedir.

 

 • INTT 402 – Bilgisayarlı Uluslararası Ticaret Uygulamaları (303) (AKTS:5)

 

 • INTT 407 – Uluslararası İşletme İletişimi (303) (AKTS:5)

 

 • INTT 408 – Küçük İşletme Yönetimi (303) (AKTS:5): Bu dersin amacı küçük işletmelerin tarihini inceleyerek başarılı girişimcilerin karakteristiklerini öğrenmek, küçük işletmelerin nasıl hayata geçirilip ve yönetileceğini göstermek amacıyla iş planın hazırlanmasını ve pazar fırsatlarının araştırılması sağlamak, pazarlama planının hazırlanmasında yardımcı olmak ve gerekli finansman kaynaklarının nasıl bulunacağını göstermektir. Ayrıca, başarılı bir ekip kurmak için yapılması gereken hususlarda incelenecektir.