×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Uluslararası Ticaret ve Finansman Ders İçerikleri

INTT 501 İLERİ MİKROEKONOMİ
Bu derste kısa ve uzun vadedeki üretim ve maliyet konuları incelenmektedir. Giderek küreselleşen dünyadaki rekabetçi ve oligopolistik piyasalardaki fiyatlandırma konuları ayrıntılı olarak incelenecektir.

INTT 502 İLERİ MAKROEKONOMİ
Bu derste enflasyon, işsizlik ve ekonomik büyüme problemleri ile bu problemleri çözmek için yapılması gerekenler hem ulusal, hem de uluslararası ortamlarda incelenecek ve Türkiye’ye ilişkin hususlar özellikle vurgulanacaktır.

INTT 504 ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ VE POLİTİKASI 
Bu derste ölçek ekonomileri ve uluslararası ticaretle, pazar yapısı, uluslararası faktör hareketleri, ticaret ile kalkınma ilişkisi ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yasaları özellikle vurgulanarak uluslararası ticaret politikasına ilişkin çağdaş araçlar incelenmektedir.

INTT 505 PAZARLAMA 
Bu derste pazarlama felsefeleri, stratejik planlama, pazarlama bilgisi yönetimi, pazarlama karması stratejileri, pazar bölümlendirmesi, hizmet pazarlaması ve rakip analizi konuları incelenmektedir.

INTT 506 ULUSLARARASI FİNANSMAN (3 0 3)
Bu derste uluslararası finans sisteminin tarihsel gelişimi ve geleceğe ilişkin beklentiler tartışılacak ve döviz piyasaları, uluslararası tahvil piyasaları ile eurodollar ve europara piyasaları incelenecektir. Ayrıca, döviz kurunun belirlenmesi ve uluslararası parite koşullarının temelleri ile dalgalı kur sistemlerinin özellikleri de ders kapsamında incelenecektir.

INTT 507 İŞLETME FİNANSI 
Bu derste risk ve getiri oranları, tahvil ve hisse senedi değerleme, sermaye bütçelemesi ve finansman kararları gibi finansal yönetime ilişkin asli kavramlar tartışılmak suretiyle finans teorisinin temelleri incelenecektir.

INTT 508 ULUSLARARASI TİCARİ VE FİNANSAL KURUMLAR (3 0 3)
Bu derste DTÖ, IMF, Dünya Bankası, BIS, EBRD gibi uluslararası ticari ve finansal kurumların yapıları ve faaliyetleri incelenecektir. İlgili kurumların, finansal kaynak sağlamak ve iktisadi politikalar geliştirmek gibi ilişkide bulundukları ülkelerde dış dengenin sağlanmasına ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesine yönelik rolleri üstünde durulacaktır.

INTT 509 REKABET HUKUKU VE ANTİ-TRÖST UYGULAMALARI (3 0 3)
Ders içeriği Türk, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Rekabet Hukuku Sistemlerinin incelenmesi ve rekabeti sınırlayıcı uygulamaların değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Bu ders, Uluslararası Ticaret Bölümü yüksek lisans öğrencileri açısından uygulamaya yönelik katkılar sağlanmasına yönelik olarak hazırlanmıştır.

INTT 510 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK (3 0 3)
Bu derste küreselleşme, politik ekonomide ulusal farklılıklar, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, ihracat, ithalat ve karşılıklı ticaret, uluslararası fırsatların analizi, uluslararası faaliyetlerin planlaması ve düzenlenmesi ile küresel insan kaynakları yönetimi konuları incelenmektedir.

INTT 511 TAŞIMACILIK VE GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ (3 0 3)
Bu derste uluslararası teslimat şekilleri ve taşımacılık; emteanın muayene ve kontrolü; ihracat ve ithalatta gümrükleme yükümlülüğü; sevkiyatın ispatı ve taşıma dökümanları; emteanın sigortalanması; gümrük değerinin tesbiti ve gümrük tarifeleri; Türk gümrük rejimi konuları incelenecektir.

INTT 512 ULUSLARARASI PAZARLAMA (3 0 3)
Bu derste uluslararası pazarlamaya ilişkin hususlar, politik, yasal ve kültürel çevre, pazarlama araştırması, pazar analizi ve yabancı pazarlara giriş stratejileri, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma stratejileri incelenmektedir.

INTT 513 ULUSLARARASI SÖZLEŞME MÜZAKERELERİ (3 0 3)
Bu derste uluslararası işlemlerde arbitrajın rolü tartışılmakta ve müzakerecilerin uluslararası boyutta karşılaştıkları fonksiyonel (işlevsel), çevresel ve kurumsal kapsamdaki bütünleşmeler incelenmektedir.

INTT 514 ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLER VE UYGULAMALAR (3 0 3)
Bu dersin içeriği dış ticaret ihracat/ithalat uygulamaları, uluslararası ticaret finansmanı ve senede bağlanmış krediler, uluslararası ticaret dökümanları, uluslararası satış sözleşmeleri, e-ticaret uygulamaları ve Türk Dış Ticaret (düzenlemeleri) rejiminden oluşmaktadır.

INTT 515 ULUSLARARASI BANKACILIK (3 0 3)
Bu derste uluslararası mali aracılar ve uluslararası bankacılık sistemi incelenmektedir. Uluslararası bankacılık sisteminin tarihsel gelişimi ve esasları ile yakın zamandaki gelişmeler ve problemlerle finansal krizler, uluslararası ticaret ve yatırım bankacılığı, planlama ve yönetimi ile yasal düzenlemeler tartışılmaktadır.

INTT 516 ULUSLARARASI MALİ TRANSFERLERDE RİSK YÖNETİMİ (3 0 3)
Bu ders, döviz kuru riskinin yönetimine hem teorik, hem de pratik uygulamaları açısından odaklanmaktadır. Döviz kuru riskinden korunma yöntemleri ile döviz gelecek sözleşmeleri, döviz opsiyonları ve swap transferlerinin özellikleri, fiyatlamaları ve risk değerlendirmeleri de ders kapsamında incelenecektir. Ayrıca faiz riski ve faiz riskinden korunma yöntemleri de tartışılacaktır.

INTT 517 OYUN TEORİSİ: STRATEJİK TİCARET POLİTİKASI (3 0 3)
Bu ders normal ve yaygın formlarda oyunları, Nash dengesi, altoyun-mukemmeliyeti dengesi, sıralı denge (sequential) gibi oyun çözümlerini, işbirliği, ün (reputation), pazarlık ile tarif, kota, ihraç sübvansiyonları ve tarif pazarlıklarının oyun teorisi yaklaşımı içinde analizini inceler.

INTT 518 ULUSLARARASI FİNANS YÖNETİMİ (3 0 3)
Bu derste finansman, değerleme ve yatırım kararlarının uluslararası uygulamalarına ilişkin sermaye maliyeti ve geleceğe dönük nakit akımlarının tahminine ilişkin uluslararası fırsatların kendine has özelliklerinin yansımaları incelenecektir. Ayrıca sermaye yapısı ve borç politikası ile işletme sermayesi yönetimine ilişkin yansımalar da tartışılacaktır.

INTT 519 AVRUPA BİRLİĞİ TİCARET POLİTİKASI VE TÜRKİYE (3 0 3)
Bu derste Avrupa Birliği ortak ticaret politikası gözden geçirilecek ve Türkiye tarafından atılan adımlara odaklanarak sonuçları irdelenerek ve mevcut problemlere çözüm önerileri tartışılacaktır.

INTT 520 ÖZEL KONULAR (3 0 3)
Bu derste uluslararası ticaret ve işletme alanındaki güncel konu ve problemler işlenecektir.

INTT 521 ULUSLARARASI PROJE FİNANSMANI (3 0 3)
Bu derste, sınırlı ölçüde rücu imkânı sağlayan veya bütünüyle gayrikabili rücu olan uluslararası proje finansmanı konusu ele alınmaktadır. Uluslararası proje finansmanı, bağımsız bir ekonomik birim olarak kârlı biçimde işlev görebilen bir dizi varlığa dayanması sebebiyle, büyük ve gelir akımı yaratan projeler için temel finansman yöntemidir. Bu ders katılımcılarına, uluslarası proje finansmanı işlemlerini anlayabilmek ve bu tür işlemlerde yer alabilmek bakımından ihtiyaç duyacakları bilgilerle donatmaktadır. Bu bakımdan ders kapsamında finansal modelleme ve proje değerlendirme, indirgenmiş nakit akımları analizi, uluslararası proje riskleri, teminatlandırma mekanizmaları ve uluslararası proje dökümantasyonu gibi konular ele alınmaktadır.

MAN 520 İNSAN KAYNAKLARI (3 0 3)
İnsan kaynaklarının ve temel bileşenlerinin ileri düzeyde incelenmesi: EEC düzenlemeleri, görev ve iş tasarımı, insan kaynakları planlaması, çalışanların seçim ve işe alınmaları, eğitim ve geliştirme, değerlendirme metodları, ücretlendirme süreci, işçi yararları, toplu pazarlık ve düzenlemeleri, emniyet ve sağlık, uluslararası insan kaynakları.

MAN 530 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ (3 0 3)
Proje yönetimi kavramı, teknikleri, araçları ve süreçleri; proje seçimi, proje planlama, organizasyon ve kontrolü, bütçeleme ve maliyet indirgemesi; zaman planlaması; kaynak dağıtımı, izleme ve bilgi sistemleri, proje denetleme ve bitirme.

MAN 536 YÖNETİM BİLİMİ (3 0 3)
Yönetim biliminin tarihsel perspektifi; yöneylem araştırması; problem çözme, durağan ve ardışık karar verme; bilimsel metod; doğrusal programlama formülasyonu ve doğrusal programlama probleminin çözümü, grafiksel, cebirsel, simpleks metodlar, ikililik, parametrik analiz ve duyarlılık analizleri; ulaştırma, atama problemleri ve çözümleri; şebeke analizleri; tam sayılı programlama, doğrusal olmayan programlama, dinamik programlama; kuyruk ve envanter modelleri; Markov süreci; benzetimler; işletme uygulamaları.