×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

DERS İÇERİKLERİ

 • INTT 101 –Uluslararası Ticarete Giriş I (Introduction to International Trade I) (303) (AKTS: 5): Bu ders küresel düzeyde işletme ve işletmeyle ilgili alanları incelemek üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerin uluslararası ticaret ve işletme kazanımlarının yanında pazarlama, muhasebe, finans, operasyonlar, insan kaynakları yönetimi, iş istihbaratı gibi işletmenin alt dallarıyla tanıştırılmaları sağlanmaktadır.

 

 • INTT 102 – Uluslararası Ticarete Giriş II (Introduction to International Trade II) (303) (AKTS: 5): INTT 101 kodlu dersin devamı niteliğinde olan derste öğrencilerin uluslararası ticaret ve işletme konularında yetkinlik kazanmaları amaçlanmaktadır.

 

 • INTT 103 – İktisadi İstatistikler ve Göstergeler (Economic Statistics and Indicators) (303) (AKTS:6): Bu ders öğrencilere ekonomik göstergeleri ve istatistiksel konuları analiz etmek ve yorumlamak için gerekli olan becerileri kazandırmaktadır. Derste maliye ve para politikaları ile ticari konuları kapsayan konular (ödemeler dengesi, döviz kurları vb.) irdelenmektedir.

 

 • INTT 204 – Finans İlkeleri (Principles of Finance) (303) (AKTS:4): Bu derste finansal analiz, planlama ve kontrol, oran analizleri, kar planlaması ve finansal öngörüler, sermaye bütçeleme kararları, uzun dönemli ve kısa dönemli finansman, işletme sermayesi yönetimi gibi finansın temel ilkeleri incelenmektedir.

 

 • INTT 301 – Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikaları (International Trade Theory and Policy) (404) (AKTS:5): Uluslararası ekonomi teorileri ve politikalarının analizi, klasik dış ticaret teorileri, neoklasik dış ticaret teorileri, faktör donatımı teorisi, uluslararası faktör fiyatları ve gelir dağılımı, yeni dış ticaret teorileri, dış ticaret politikasının amaçları ve araçları, dış ticarette korumacılığın ekonomiye etkisi gibi konular bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

 

 • INTT 305 – Uluslararası Ticaret Düzenlemeleri (International Trade Regulations) (303) (AKTS:5): Bu ders temel olarak uluslararası ticaret araçlarını kapsamaktadır. Önemli uluslararası ticaret kuralları ve düzenlemeleri, Dünya Ticaret Örgütü kararları, tarife ve ticarete yönelik genel anlaşmalar, Uluslararası Ticaret Örgütü düzenlemeleri, ihracat teşvikleri ve kısıtlamları, arbitraj, uluslararası ticarette teslim şekilleri, taşımacılık ve belgeler, küresel ve yerel ithalat/ihracat uygulamaları, damping-antidamping uygulamaları vb. konular bu dersin konusudur. 

 

 • INTT 309 – Uluslararası İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri (International Business Research Methods) (303) (AKTS:6): Bilimsel araştırma yöntemlerine giriş, işletme bilgi ve karar destek sistemleri, ikincil veri toplama, nitel araştırma, ikincil veri kaynakları ve nitel veri analizleri, birincil veri ve veri toplama teknikleri, ölçme ve karşılaştırma, anket oluşturma, örnekleme ve örneklem hacmi, saha çalışması ve veri hazırlama, sıklık noktası, çapraz tablolama, ki kare analizi, hipotez  ve regresyon testleri, korelasyon ve varyans analizleri, bilimsel rapor hazırlama teknikleri bu dersin konusudur.

 

 • INTT 318 – Uluslararası İşletmecilik Çalışmaları (International Business Studies) (303) (AKTS:5): Sosyal, kültürel, politik, teknik ve kurumsal alanları içeren uluslararası çevre, çokuluslu stratejik konular, piyasa, insan kaynakları ve yönetimin diğer bakış açıların içeren örgütsel hareketler, uluslararası ekonomi teorileri ve finansman bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

 

 • INTT 320 – Uluslararası Ticaret için Yöneylem Araştırması (Operations Research for International Trade) (303) (AKTS:5): Bu ders nicel yöntemlerin temel derslerinden biridir. Derste yer alan konular şunlardır: yöneylem araştırmasına genel bakış; matematiksel modelleme metodolojisi, bilimsel metodoloji; doğrusal programlama; doğrusal programlama modellerinin grafik, cebirsel ve bilgisayar çözümleri; ikilik; duyarlılık analizi ve uygulamaları; Tamsayılı programlama; tamsayı programlama ve çözüm yöntemlerini karıştırmak; ağlar; ulaşım ve atama problemleri.

 

 • INTT 304 – Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri (Marketing Management and Strategies) (303) (AKTS:5): Pazarlamanın örgütler ve toplumdaki rolü, pazarlama stratejisi, rakip analizi, müşteri analizi, ürün ve marka yönetimi, pazar bölümlendirme stratejileri, fiyatlandırma stratejileri, dagıtım kanalları seçimi ve yönetimi, tutudurma karması stratejileri, pazarlama planlaması ve uygulanması bu dersin konusudur.

 

 • INTT 308 – İhracat Teşvikleri (Export Incentives) (T) (303) (AKTS:5): Bu ders dış ticaret, ithalat ve ihracat, faktöring ve lizing, Türkiye’deki ihracat finansmanının yapısı, Merkez Bankası, ticari bankalar, faktöring şirketleri ve Türk Exim Bankası ve özel finans kuruluşlarının faaliyet ve görevleri, uluslararası gözetim şirketleri ve laboratuvarları, Türkiye’deki gözetim şirketlerinin oluşumları ve sorumlulukları; dış ticaret ilişkileriyle ilgili önemli ortaklıklar ve kurumlar, Dış Ticaret Müsteşarlığı, ihracatçı birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ile ilgili konuları kapsamaktadır.

 

 • INTT 400 – Yaz Stajı (Summer Practice) (0) (AKTS:5): Staj süresi günlük 8 saat üzerinden en az 6 haftadır. Stajlar, üçüncü öğretim yılını izleyen yaz tatillerinde yapılır. Staj, bölüm programının hedeflerine uygun ilgili işletmelerde yapılır. Bu işletmelerin bünyelerinde dış ticaret departmanı veya dış ticaret elemanı bulunan, uluslararası ticaret yapan şirketler veya uluslararası ticaretin geliştirilmesine yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar olması gerekmektedir. Öğrencilerin, üniversite eğitimi ile öğrencikleri bilgi ve beceleri pekiştirmeleri ve uygulamada pratiklik kazanmaları amaçlanmaktadır.

 

 • INTT 401 – Taşımacılık ve Gümrük Düzenlemeleri (Transportation and Customs Regulations) (T) (303) (AKTS:5):Dış ticarete giriş ve dış ticaret stratejileri, uluslararası ticarette pazarlarla iletişim, dış ticaret yol haritasının oluşturulması, pazara giriş ve pazar bulma teknikleri, ihracatı teşvik sistemi süreci ve uygulamaları, devlet yardımları,  fuarlara katılım ve markalaşma, DIR sistemi ve vergi resim harç istisnası, dış ticarette fiyatlandırma ve alternatif finans araçları (faktoring, forfaiting, leasing vb.), Eximbank, sektörel dış ticaret, KOSGEB ve kobi kredileri, belgeli ve belgesiz krediler, lojistik ve dış ticarette kullanılan uluslararası ticari dolaşım ve taşıma belgeleri, dış ticarette sözleşmelerin hazırlanması, ihracat kredi sigortası, dış ticarette riskler ve ihtilafların çözümü, uluslararası tahkim, dış ticarette vergi uygulamaları ve KDV istisnası, Gümrük Birliği sonrası gümrük mevzuatı, ithalat ve ihracat yönetmeliği, ekonomik etkili gümrük rejimleri uygulamalı gümrük işlemleri, Türk dış ticaret mevzuatı, Türk kambiyo mevzuatı, uluslararası teslim şekilleri (INCOTERMS 2010) ve ödeme yöntemleri bu dersin konusudur.

 

 • INTT 403 – Uluslararası Pazarlama (International Marketing) (303) (AKTS:5): Bu derste uluslararası pazar yapılarının analizi, uluslararası pazarlardaki sürekli gelişmeler, ürün gelişimi, dağıtım ve yönetimi, uluslararası pazarlardaki çagdaş meseleler, dünya pazarındaki fırsatlar ve ayırıcı özellikler, alternatif stratejiler, kurucu eğilimleri, dış piyasalardaki Türk girişimcilerin sosyal, kültürel, politik ve ekonomik problemleri incelenmektedir.

 

 • INTT 412 – Uluslararası Ticaret Lojistiği (International Trade Logistics) (303) (AKTS:5): Bu derste lojistik sistemlerinin ve entegre tedarik zincirlerinin tasarımında ve işletilmesinde yararlı olan temel analitik araçlar, yaklaşımlar ve teknikleri araştırmaktadır. Malzeme, genel performansı artırmak ve bir tedarik zincirinin toplam maliyetini düşürmek için özel araçların nerede ve nasıl kullanılacağı üzerinde durularak yönetim perspektifinden öğretilir. Hem iç hem de şirketler arası lojistik operasyonlarında yer alan temel kavramları göstermek için temel modellerin geliştirilmesi ve kullanılması üzerinde güçlü bir vurgu yapılmaktadır.

 

 • INTT 404 – Dış Ticaret Finansmanı (Foreign Trade Financing) (T) (303) (AKTS:5): Uluslararası ticarette söz konusu olan bütün ödeme yöntemleri bu dersin konusudur. Uluslararası ticaretteki riskler, ithalat ve ihracatın finansmanı, garantiler ve krediler, uluslararası ticaret için gerekli finansal belgeler, uluslararası kredi kuruluşları, hedging teknikleri gibi konular bu derste incelenmektedir.

 

 • INTT 405 – Uluslararası Yatırım (International Investment) (303) (AKTS:5): Bu derste uluslararası yatırım kararlarının temel ve teknik analizi, uluslararası sermaye hareketleri, finansal piyasaların küreselleşme süreci, uluslararası portföy yatırımları ve risk çeşitlendirmesi, yabancı doğrudan yatırımlar, çok uluslu şirketler ve ekonomiye etkileri incelenmektedir.

 

 • INTT 416 – Avrupa Birliği ve Türkiye (European Union and Turkey) (303) (AKTS:5): Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki tarihsel gelişimi ve analizi, Türkiye-AB Gümrük Birliği Kararları’nın temel prensipleri ve Türkiye ekonomisine etkileri, AB’ye üyelik yolunda Türkiye’nin başlıca politik ve ekonomik meseleleri, AB-Türkiye ilerleme raporlarının ve müzakere fasıllarının değerlendirilmesi gibi konulara yer verilmektedir.

 

 • INTT 430 – Kültürlerarası Yönetim ve Müzakere (Intercultural Management and Negotiation) (303) (AKTS:5): Bu dersin amacı öğrencileri dinamik küresel dünyada başarılı olabilmeleri için gerekli olan etkili kültürel, stratejik, örgütsel ve karşılıklı etkileşim yönetimi konularında bilgilendirmek ve iş görüşmelerinde başarılı olabilmeleri için ne gibi teknikleri kullanmalarının uygun olacağını göstermektir. Bu bağlamda küresel yöneticinin çevresi, kültürün rolü, kültürler arası iletişim, kültürler arası stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması, kültürler arası iş görüşmelerinin çeşitleri, masa taktikleri, taktiksel sorular, anlaşmaları engelleyen faktörler ve başarılı iş görüşme yetenekleri konularını incelemektir.