INTT 101 – ULUSLARARASI TİCARETE GİRİŞ I – (303) (AKTS: 5) : Bu ders küresel düzeyde işletme ve işletmeyle ilgili alanları incelemek üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerin uluslararası ticaret ve işletme kazanımlarının yanında pazarlama, muhasebe, finans, operasyonlar, insan kaynakları yönetimi, iş istihbaratı gibi işletmenin alt dallarıyla tanıştırılmaları sağlanmaktadır.

INTT 102 – ULUSLARARASI TİCARETE GİRİŞ II – (303) (AKTS: 4): INTT 101 kodlu dersin devamı niteliğinde olan derste öğrencilerin uluslararası ticaret ve işletme konularında yetkinlik kazanmaları amaçlanmaktadır.

INTT 103 – İKTİSADİ İSTATİSTİK VE GÖSTERGELER – (303) (AKTS:4): Bu ders öğrencilere ekonomik göstergeleri ve istatistiksel konuları analiz etmek ve yorumlamak için gerekli olan becerileri kazandırmaktadır. Derste maliye ve para politikaları ile ticari konuları kapsayan konular (ödemeler dengesi, döviz kurları vb.) irdelenmektedir.

INTT 204 – FİNANS İLKELERİ – (303) (AKTS:4): Bu derste finansal analiz, planlama ve kontrol, oran analizleri, kar planlaması ve finansal öngörüler, sermaye bütçeleme kararları, uzun dönemli ve kısa dönemli finansman, işletme sermayesi yönetimi gibi finansın temel ilkeleri incelenmektedir.

INTT 301 – ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ VE POLİTİKALARI – (404) (AKTS:6): Uluslararası ekonomi teorileri ve politikalarının analizi, klasik dış ticaret teorileri, neoklasik dış ticaret teorileri, faktör donatımı teorisi, uluslar arası faktör fiyatları ve gelir dağılımı, yeni dış ticaret teorileri, dış ticaret politikasının amaçları ve araçları, dış ticarette korumacılığın ekonomiye etkisi gibi konular bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

INTT 303 – ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU – (303) (AKTS:5): Bu ders temel olarak uluslararası ticaret araçlarını kapsamaktadır. Önemli uluslararası ticaret kuralları ve düzenlemeleri, Dünya Ticaret Örgütü kararları, tarife ve ticarete yönelik genel anlaşmalar, Uluslararası Ticaret Örgütü düzenlemeleri, ihracat teşvikleri ve kısıtlamları, arbitraj, uluslararası ticarette teslim şekilleri, taşımacılık ve belgeler, küresel ve yerel ithalat/ihracat uygulamaları, damping-antidamping uygulamaları vb. konular bu dersin konusudur. 

INTT 309 – BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (303) (AKTS:6): Bilimsel araştırma yöntemlerine giriş, işletme bilgi ve karar destek sistemleri, ikincil veri toplama, nitel araştırma, ikincil veri kaynakları ve nitel veri analizleri, birincil veri ve veri toplama teknikleri, ölçme ve karşılaştırma, anket oluşturma, örnekleme ve örneklem hacmi, saha çalışması ve veri hazırlama, sıklık noktası, çapraz tablolama, ki kare analizi, hipotez  ve regresyon testleri, korelasyon ve varyans analizleri, bilimsel rapor hazırlama teknikleri bu dersin konusudur.

INTT 318 – ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK (303) (AKTS:5): Sosyal, kültürel, politik, teknik ve kurumsal alanları içeren uluslararası çevre, çokuluslu stratejik konular, piyasa, insan kaynakları ve yönetimin diğer bakış açıların içeren örgütsel hareketler, uluslararası ekonomi teorileri ve finansman bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

INTT 304 –  PAZARLAMA YÖNETİMİ VE STRATEJİLERİ (303) (AKTS:5): Pazarlamanın örgütler ve toplumdaki rolü, pazarlama stratejisi, rakip analizi, müşteri analizi, ürün ve marka yönetimi, pazar bölümlendirme stratejileri, fiyatlandırma stratejileri, dagıtım kanalları seçimi ve yönetimi, tutudurma karması stratejileri,  pazarlama planlaması ve uygulanması bu dersin konusudur.

INTT 314 – ÇOKULUSLU İŞLETME FİNANSMANI (303) (AKTS:5): Bu ders uluslararası küresel pazarda finansal karar vermeyi anlamak için kavramsal bir çerçeve sağlamayı amaçlamaktadır. Ders, finansal karar verme ve değişen ekonomik ve politik küresel çevrenin varlığına yatırım yapmak için önemli olan geleneksel makro ekonomik konuları kapsar. Bu çerçeve, birden fazla para birimi ve döviz kuru riski, faiz oranlarındaki ve enflasyonundaki değişiklikler, farklı vergi sistemleri, sermaye ve para piyasaları ile siyasi ve ticari riskler açısından gözlemlenmektedir. Bu derste, küresel finansal ortamda risk ve fırsatların değerlendirilmesi konusunda yöneticilere yardımcı olacak yöntem ve araçlar sunulacaktır. Buna ek olarak, ders öğrencileri global pazarda bulunan farklı finansman mekanizmalarını tanımlamaya ve gelecekteki ekonomik, mali ve politik senaryolarda potansiyellerini ve dezavantajlarını değerlendirmeye hazırlayacaktır.

INTT 308 – İHRACAT TEŞVİKLERİ (T) (303) (AKTS:5): Bu ders dış ticaret, ithalat ve ihracat, faktöring ve lizing, Türkiye’deki ihracat finansmanının yapısı, Merkez Bankası, ticari bankalar, faktöring şirketleri ve Türk Exim Bankası ve özel finans kuruluşlarının faaliyet ve görevleri, uluslararası gözetim şirketleri ve laboratuvarları, Türkiye’deki gözetim şirketlerinin oluşumları ve sorumlulukları; dış ticaret ilişkileriyle ilgili önemli ortaklıklar ve kurumlar, Dış Ticaret Müsteşarlığı, ihracatçı birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ile ilgili konuları kapsamaktadır.

INTT 399 – YAZ STAJI (0) (AKTS:5): Staj süresi günlük 8 saat üzerinden en az 6 haftadır. Stajlar, üçüncü öğretim yılını izleyen yaz tatillerinde yapılır. Staj, bölüm programının hedeflerine uygun ilgili işletmelerde yapılır. Bu işletmelerin bünyelerinde dış ticaret departmanı veya dış ticaret elemanı bulunan, uluslararası ticaret yapan şirketler veya uluslararası ticaretin geliştirilmesine yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar olması gerekmektedir. Öğrencilerin, üniversite eğitimi ile öğrencikleri bilgi ve beceleri pekiştirmeleri ve uygulamada pratiklik kazanmaları amaçlanmaktadır.

INTT 401 – TAŞIMACILIK VE GÜMRÜK DÜZENLEMELERİ (T) (303) (AKTS:5): Dış ticarete giriş ve dış ticaret stratejileri, uluslararası ticarette pazarlarla iletişim, dış ticaret yol haritasının oluşturulması, pazara giriş ve pazar bulma teknikleri, ihracatı teşvik sistemi süreci ve uygulamaları, devlet yardımları,  fuarlara katılım ve markalaşma, DIR sistemi ve vergi resim harç istisnası, dış ticarette fiyatlandırma ve alternatif finans araçları (faktoring, forfaiting, leasing vb.), Eximbank, sektörel dış ticaret, KOSGEB ve kobi kredileri, belgeli ve belgesiz krediler, lojistik ve dış ticarette kullanılan uluslararası ticari dolaşım ve taşıma belgeleri, dış ticarette sözleşmelerin hazırlanması, ihracat kredi sigortası, dış ticarette riskler ve ihtilafların çözümü, uluslararası tahkim, dış ticarette vergi uygulamaları ve KDV istisnası, Gümrük Birliği sonrası gümrük mevzuatı, ithalat ve ihracat yönetmeliği, ekonomik etkili gümrük rejimleri uygulamalı gümrük işlemleri, Türk dış ticaret mevzuatı, Türk kambiyo mevzuatı, uluslararası teslim şekilleri (INCOTERMS 2010) ve ödeme yöntemleri bu dersin konusudur.

INTT 403 – ULUSLARARASI PAZARLAMA (303) (AKTS:6): Bu derste uluslararası pazar yapılarının analizi, uluslararası pazarlardaki sürekli gelişmeler, ürün gelişimi, dağıtım ve yönetimi, uluslararası pazarlardaki çagdaş meseleler, dünya pazarındaki fırsatlar ve ayırıcı özellikler, alternatif stratejiler, kurucu eğilimleri, dış piyasalardaki Türk girişimcilerin sosyal, kültürel, politik ve ekonomik problemleri incelenmektedir.

INTT 412 – ULUSLARARASI TİCARET LOJİSTİĞİ (303) (AKTS:5): Bu derste lojistik sistemlerinin ve entegre tedarik zincirlerinin tasarımında ve işletilmesinde yararlı olan temel analitik araçlar, yaklaşımlar ve teknikleri araştırmaktadır. Malzeme, genel performansı artırmak ve bir tedarik zincirinin toplam maliyetini düşürmek için özel araçların nerede ve nasıl kullanılacağı üzerinde durularak yönetim perspektifinden öğretilir. Hem iç hem de şirketler arası lojistik operasyonlarında yer alan temel kavramları göstermek için temel modellerin geliştirilmesi ve kullanılması üzerinde güçlü bir vurgu yapılmaktadır.

INTT 404 – DIŞ TİCARET FİNANSMANI (T) (303) (AKTS:6): Uluslararası ticarette söz konusu olan bütün ödeme yöntemleri bu dersin konusudur. Uluslararası ticaretteki riskler, ithalat ve ihracatın finansmanı, garantiler ve krediler, uluslararası ticaret için gerekli finansal belgeler, uluslararası kredi kuruluşları, hedging teknikleri gibi konular bu derste incelenmektedir.

INTT 405 – ULUSLARARASI YATIRIM (303) (AKTS:6): Bu derste uluslararası yatırım kararlarının temel ve teknik analizi, uluslararası sermaye hareketleri, finansal piyasaların küreselleşme süreci, uluslararası portföy yatırımları ve risk çeşitlendirmesi, yabancı doğrudan yatırımlar, çok uluslu şirketler ve ekonomiye etkileri incelenmektedir.

INTT 413 – ULUSLARARASI YÖNETİM VE STRATEJİLERİ (303) (AKTS:5): Stratejik yönetimi anlama ve uluslararası yatırım, uluslararası ticaret ve uluslararası ödeme alanlarında yönetici perspektifine giriş, stratejik meselelerin teşhisi ve analizi, iş hedeflerinin kurulması, stratejilerin formülize edilmesi, stratejilerin işlenmesi ve yorumlanmasındaki problemler, strateji kontrollerinin incelenmesi, yerel ticaretin çokuluslu birliklerin ürün ihracatlarıyla karsılastırılması gibi konular bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

INTT 416 – AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE (303) (AKTS:6): Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki tarihsel gelişimi ve analizi, Türkiye-AB Gümrük Birliği Kararları’nın temel prensipleri ve Türkiye ekonomisine etkileri, AB’ye üyelik yolunda Türkiye’nin başlıca politik ve ekonomik meseleleri, AB-Türkiye ilerleme raporlarının ve müzakere fasıllarının değerlendirilmesi gibi konulara yer verilmektedir.